Άλλες εκδηλώσεις
18 Ιανουαρίου 2023 Έναρξη
18 Ιανουαρίου 2023 Λήξη
19:00 Ώρα
Ελλάδα Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, Μητσαίων 9, Αθήνα

Αγροτικά τοπία στην Ιωνία

Τετάρ­τη 18 Ιανουα­ρί­ου 2023

Διά­λε­ξη της Elif Koparal (Πανε­πι­στή­μιο Mimar Sinan Fine Arts στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη) με τί­τλο «Ionian Khora: Fragility and Resilience of Rural Landscapes in Ionia» διοργανώνει το Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών.

Η διά­λε­ξη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί υβρι­δι­κά, με φυ­σι­κή πα­ρου­σία στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών και ταυ­τό­χρο­νη δια­δι­κτυα­κή με­τά­δο­ση μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom.

Για να συμμετέχετε στη διάλεξη, πατήστε εδώ.