Υπεγράφη στις 20 Οκτωβρίου 2014 η προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης, ύψους 1.700.000 ευρώ, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έργο «Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου Δελφών». Σκοπός της σύμβασης είναι η εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο μελέτες. Η σύμβαση υπεγράφη σε συνέχεια της ανάθεσης της μελέτης αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου των Δελφών από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στους μελετητές Ελένη-Άννα Χλέπα και Κωνσταντίνο Παπαντωνόπουλο, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαρτίου 2011.

Το έργο, επικεφαλής του οποίου ορίζεται η Προϊσταμένη της Ι’ ΕΠΚΑ (νυν Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος), κα Αθανασία Ψάλτη, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

«Αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου Δελφών» (υποέργο 1): Θα υλοποιηθεί από την Ι’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων απολογιστικά και με αυτεπιστασία. Στο πλαίσιο του έργου θα γίνουν: εργασίες πεδίου, μετακίνηση, μελέτη και αποτύπωση των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών από τα αναλήμματα, το κοίλο και τη σκηνή καθώς και ταύτιση και ένταξή τους στη σχεδιαστική αποκατάσταση του κοίλου. Θα εκπονηθούν εξειδικευμένες επιμέρους μελέτες στο πλαίσιο επικαιροποίησης και συμπλήρωσης του φακέλου του έργου. Θα ακολουθήσουν η προμήθεια νέων λίθων, η αποκατάσταση αναλημμάτων, του κοίλου και των ορθοστατών της ορχήστρας, αλλά και εργασίες αποστράγγισης στο θέατρο και το βόρειο πρανές του κοίλου.

Το υποέργο 2 «Ανάθεση παροχής υπηρεσίας για την επίβλεψη του έργου αποκατάστασης αρχαίου θεάτρου Δελφών» θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων.

Για το σχεδιασμό και την εκτέλεση των προβλεπόμενων ήπιων επεμβάσεων, που θα συμβάλουν στην ανάδειξη του θεάτρου και γενικότερα του αρχαιολογικού χώρου, απαιτείται η συγκρότηση διεπιστημονικής ομάδας, η οποία θα εκπονήσει μια σειρά μελετών και εργασιών σύμφωνα με τη διεθνή δεοντολογία των επεμβάσεων, τη συμβατότητα και την αναστρεψιμότητα.

Τη χρηματοδότηση για το παραπάνω πρόγραμμα διαθέτει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης. Η διάρκεια του έργου είναι 30 μήνες.