Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΠΣ) για την «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή» υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου».

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του ιδίου τμήματος, όλων των τμημάτων που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο των ανθρωπιστικών, παιδαγωγικών, κοινωνικών και πολιτικών επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή σχετικών αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 30 μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τρία εξάμηνα. Το πρόγραμμα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν: α) δια ζώσης μαθήματα/συναντήσεις (μία ή δύο φορές το μήνα) και β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: 19 Σεπτεμβρίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών (http://www.rhodes.aegean.gr/tms/), ή στείλτε τα ερωτήματά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22410 99340-1, 22410 99338, 6944945907 και 6945556253 (καθημερινά, 10:00-13:00).