Στα τέλη Ιανουαρίου ανατέθηκε από τον πρόεδρο του «Διαζώματος», κο Σταύρο Μπένο η σύμβαση του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Καλυδώνας» στον αρχιτέκτονα-μηχανικό, κο Νίκο Χατζηδάκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του «Διαζώματος» η μελέτη θα περιλαμβάνει:

– Αρχιτεκτονική τεκμηρίωση, με αναλυτική περιγραφή του μνημείου και του περιβάλλοντός του, καταγραφή των δομικών υλικών και περιγραφή του τρόπου δομής, παρουσίαση των οικοδομικών φάσεων, πλήρη τοπογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση (κατόψεις, όψεις, τομές, δελτία αρχιτεκτονικών μελών, σχέδια λεπτομερειών και επεξηγηματικά σχέδια) και πλήρη φωτογραφική τεκμηρίωση.

– Καταγραφή της παθολογίας, στην οποία θα παρουσιάζονται οι παραμορφώσεις, οι βλάβες και οι φθορές των υλικών καθώς και τα αίτια των φθορών. Όλα τα στοιχεία της παθολογίας θα σημειωθούν στα σχέδια της αρχιτεκτονικής τεκμηρίωσης.

– Πρόταση αποκατάστασης όπου θα περιγράφονται οι γενικές αρχές της πρότασης, οι επισκευαστικές και στερεωτικές επεμβάσεις που προτείνονται (επανατοποθετήσεις αρχιτεκτονικών μελών, συμπληρώσεις, συγκολλήσεις, στερεώσεις) και οι εργασίες που αποσκοπούν στην αρχιτεκτονική και μορφολογική αποκατάσταση του μνημείου.

– Πρόταση ανάδειξης όπου θα προτείνεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του αρχαίου θεάτρου, η κατασκευή των απαραίτητων διαδρομών, σημάνσεων, πινακίδων και στάσεων που απαιτούνται για τη βελτίωση της επισκεψιμότητάς του. Θα περιλαμβάνει, επιπλέον, τις απαραίτητες διαμορφώσεις πρανών, αποστραγγιστικά έργα για την απομάκρυνση των ομβρίων, φυτοτεχνικές εργασίες και περίφραξη.

Τα χρήματα για την ανάθεση της μελέτης αντλούνται από τον «κουμπαρά» που έχει ανοιχθεί από το σωματείο «Διάζωμα» για το αρχαίο θέατρο της Καλυδώνας.

Να σημειωθεί ότι το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Δανίας χρηματοδότησε με το ποσό των 200.000 € τις ανασκαφικές εργασίες στο αρχαίο θέατρο της Καλυδώνας για τα έτη 2011-2013.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπόνησης της παραπάνω μελέτης ανοίγει ο δρόμος για την ένταξη των εργασιών ανάδειξης και αποκατάστασης του θεάτρου στο πρόγραμμα Πολιτιστικών Διαδρομών στην Αιτωλοακαρνανία που πρόκειται να υλοποιηθεί με χρηματοδότηση από το Σ.Ε.Σ. 2014-2020.