Η αδειοδότηση κεραιοσυστημάτων Διαδικτύου, με δεδομένη τη χρησιμότητα ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στο Ίντερνετ, θα πρέπει να συνοδεύεται από ειδική μελέτη όταν αυτή γίνεται σε μνημεία, προτείνει ο Συνήγορος του Πολίτη. Η ανεξάρτητη Αρχή γνωμοδότησε έπειτα από καταγγελία πολιτιστικού συλλόγου, ο οποίος ζήτησε να εξεταστεί η διαδικασία αδειοδότησης για την τοποθέτηση κεραιών στο βυζαντινό κάστρο Τρικάλων και στο ωρολογοστάσιο του Φρουρίου.

Επίσης η Αρχή σημειώνει ότι στην ειδική μελέτη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι βραχυπρόθεσμες όσο και οι μακροπρόθεσμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, χωρίς να παραλείπεται και η τεκμηριωμένη εκτίμηση της αισθητικής-οπτικής επιβάρυνσης.

Όπως αναφέρεται από την ανεξάρτητη Αρχή, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις, το βυζαντινό κάστρο Τρικάλων έχει κηρυχθεί ως «προέχον» βυζαντινό μνημείο, με καθορισμένη ζώνη προστασίας, ενώ το ωρολογοστάσιο του Φρουρίου έχει χαρακτηριστεί, αυτοτελώς, ως διατηρητέο μνημείο.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία «απαγορεύεται κάθε ενέργεια σε ακίνητο μνημείο, η οποία είναι δυνατόν να επιφέρει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή αλλοίωση της μορφής του». Περαιτέρω, για κάθε εργασία, επέμβαση ή αλλαγή χρήσης σε ακίνητα μνημεία, η αρμοδιότητα έγκρισης μεταφέρθηκε στις περιφερειακές υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού, ύστερα από γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων, επισημαίνεται στο πόρισμα της Αρχής.

Ο Συνήγορος επισήμανε δε ότι δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, τονίζοντας ότι απαιτείται έγκριση από το υπουργείο Πολιτισμού της τοποθέτησης παρόμοιων κεραιών σε μνημεία, πριν εκτελεστούν οι σχετικές εργασίες. Επίσης, επισήμανε στο υπουργείο την αντιφατική και καθυστερημένη πληροφόρηση που εδόθη στην Αρχή σχετικά με τον χαρακτήρα του ωρολογοστασίου ως κηρυγμένου μνημείου που επιφέρει απαίτηση έγκρισης για την εγκατάσταση των κεραιοσυστημάτων.

Έτσι, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, ξεκίνησε η διαδικασία αδειοδότησης για τη διατήρηση ή μη της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Ειδικότερα, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης διατήρησης του εξοπλισμού, δεδομένου ότι «δεν προκαλείται άμεση ή έμμεση βλάβη στα μνημεία του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του Φρουρίου των Τρικάλων» και στη συνέχεια, εκδόθηκε η σχετική υπουργική απόφαση.