Φλώρα Καραγιάννη, Οι βυζαντινοί οικισμοί στη Μακεδονία μέσα από τα αρχαιολογικά δεδομένα (4ος – 15ος αι.), εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2010, 260 σελ.

ISBN: 978-960-12-1919-6

 

Η μακεδονική γη μέσα στους αιώνες φιλοξένησε στα εδάφη της σημαντικές πόλεις αλλά και άγνωστους σε μας οικισμούς που άλλοτε καταγράφονται στις ιστορικές πηγές και άλλοτε είναι γνωστοί μόνο από τα τυχαία ανασκαφικά ευρήματα.

Με την παρούσα έκδοση γίνεται μια πρώτη προσπάθεια καταγραφής και ερμηνείας των αρχαιολογικών δεδομένων, στον βαθμό που αυτά αποκαλύπτουν διάφορες πτυχές της μορφής και της εξέλιξης των οικισμών που αναπτύχθηκαν από το τέλος της ύστερης αρχαιότητας μέχρι και την άλωση από τους Οθωμανούς.

Στο βιβλίο καταγράφονται 294 θέσεις εντός των ορίων της σημερινής Μακεδονίας, όπου σώζονται κατάλοιπα παλαιοχριστιανικών και βυζαντινών χρόνων. Τα κατάλοιπα αυτά, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, είναι αρχιτεκτονικά λείψανα τα οποία είτε βρίσκονται, σήμερα, ενσωματωμένα στον ιστό των σύγχρονων πόλεων είτε έχουν έρθει στο φως μέσα από ανασκαφικές έρευνες.