Αρχείο ετικέτας και εκπρόσωποι των κατοίκων της περιοχής