Αρχείο ετικέτας εκτεταμένη κατολίσθηση στα πρανή του μνημείου