Αρχείο ετικέτας Θερμικό Μέγιστο της Παλαιόκαινης-Ηώκαινης Περιόδου