Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων

Η ζωή των Ηπειρωτών, Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων

Αίθουσα 4: Η καθημερινή ζωή των Ηπειρωτών

Το κοινό υπόστρωμα αλλά και οι αποκλίνουσες ιστορικές διαδρομές ανάμεσα στην ενδοχώρα και την παράκτια ζώνη συνιστούν το μουσειολογικό πυρήνα αυτής της θεματικής.

Μέσα από δείγματα της οικοσκευής και της εργαλειοθήκης παρουσιάζονται οι παραγωγικές δραστηριότητες (κτηνοτροφία, γεωργία), οι εμπορικές ανταλλαγές, η οικοτεχνία, η κατοικία, η ένδυση τόσο στους μικρούς ορεινούς οικισμούς και το περίκλειστο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων όσο και στις μεγάλες πόλεις, αποικίες ισχυρών νοτιοελλαδικών κέντρων, που αναπτύχθηκαν πάνω στους θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους.

Μια ξεχωριστή μουσειακή ενότητα δομείται γύρω από τον οπλισμό που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι στην καθημερινή τους ζωή για την προστασία των οικισμών και των κοπαδιών τους.