Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Άγνωστες πτυχές του Πεντελικού όρους.

Λεπτομέρεια από έναν παλιό λιθόστρωτο δρόμο