Άλλες εκδηλώσεις
23 Μαΐου 2023 Έναρξη
23 Μαΐου 2023 Λήξη
19:00 Ώρα
Ελλάδα Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, Μητσαίων 9, Αθήνα

Ιστοσελίδα

Πεθαίνοντας για την πατρίδα στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη

Τρίτη 23 Μαΐου 2023

Διάλεξη της Ida Östenberg (Πανε­πι­στή­μιο του Γκέ­τε­μποργκ), με τί­τλο «Dulce et Decorum – to Die for the Fatherland in Ancient Greece and Rome».

Τη διάλεξη διοργανώνουν τα Σου­η­δι­κά Ινστι­τού­τα Αθη­νών και Ρώμης στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων «Bridges».

Η διά­λε­ξη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί υβρι­δι­κά, με φυ­σι­κή πα­ρου­σία στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών και ταυ­τό­χρο­νη δια­δι­κτυα­κή με­τά­δο­ση μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, πατήστε εδώ.