Άλλες εκδηλώσεις
30 Μαΐου 2023 Έναρξη
30 Μαΐου 2023 Λήξη
18:00 (Ρώμη) / 19:00 (Αθήνα) Ώρα
Ιταλία Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Κλα­σι­κών Σπου­δών της Ρώμης, via Omero 14, Ρώμη

Ιστοσελίδα

Ο αιώνιος κύκλος της ρωμαϊκής Νίκης

Τρίτη 30 Μαΐου 2023

Διάλεξη της Cecilia Olovsdotter (Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Κλα­σι­κών Σπου­δών της Ρώμης), με τί­τλο «The eternal cycle of Roman victory: Victoria and the conquest of the world in the visual culture of the Roman Empire (and beyond)».

Τη διάλεξη διοργανώνουν τα Σου­η­δι­κά Ινστι­τού­τα Αθη­νών και Ρώμης στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων «Bridges».

Η διά­λε­ξη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί υβρι­δι­κά, με φυ­σι­κή πα­ρου­σία στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Κλασικών Σπουδών της Ρώμης και ταυ­τό­χρο­νη δια­δι­κτυα­κή με­τά­δο­ση μέσω της ψη­φια­κής πλατ­φόρ­μας Zoom.

Για τη συμ­με­το­χή με φυ­σι­κή πα­ρου­σία, μπο­ρεί­τε να απευ­θυν­θεί­τε στο eventi@isvroma.org

Για να δηλώσετε συμμετοχή μέσω Zoom, πατήστε εδώ.

Meeting ID: 879 0617 5602

Passcode: 286325