«Εκμινωισμός και εκμυκηναϊσμός στο Σεράγλιο της Κω: μια συγκριτική μελέτη» είναι το θέμα διάλεξης που θα δώσει ο Salvatore Vitale (Università della Calabria), στο πλαίσιο του Μινωικού Σεμιναρίου, την Παρασκευή 26 Απριλίου 2013, στις 18.30, στο κτίριο της Αρχαιολογικής Εταιρείας (Πανεπιστημίου 22, Αθήνα).

Όπως αναφέρεται στην περίληψη της ανακοίνωσης: «Από τις αρχές της Ύστερης Εποχής του Χαλκού (ΥΕΧ), ένα σημαντικός αριθμός κρητικών και ελλαδικών πολιτισμικών χαρακτηριστικών φαίνεται να εμφανίζονται στο Σεράγλιο της Κω. Έτσι, η θέση αποτελεί ιδανική περίπτωση για τη συγκριτική μελέτη των φαινομένων που στη βιβλιογραφία αναφέρονται συνήθως ως Εκμινωισμός και Εκμυκηναϊσμός, καθώς και της σχέσης αυτών των πολιτισμικών χαρακτηριστικών με τις προγενέστερες ντόπιες παραδόσεις. Σκοπός του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι να προσδιοριστούν καλύτερα οι διαδικασίες υιοθέτησης μινωικών και μυκηναϊκών στοιχείων στην Κω και να συζητηθεί η σημασία των αρχαιολογικών δεδομένων στο πλαίσιο πρόσφατων ερμηνευτικών προσεγγίσεων.

»Η συζήτηση της εμφάνισης μινωικών και μυκηναϊκών χαρακτηριστικών στο Σεράγλιο γίνεται με αναφορές σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτισμού: κεραμική, αρχιτεκτονική, τοιχογραφίες και εικονογραφία, ταφικές πρακτικές, τελετουργικά και ιερά αντικείμενα, υφαντικός εξοπλισμός, χάλκινα εργαλεία, όπλα, και γλώσσα και γραφές. Αυτός ο κατάλογος, ο οποίος μπορεί να μην είναι εξαντλητικός ή απαλλαγμένος από αυθαίρετες υποκειμενικές επιλογές, υπαγορεύεται από το είδος των δεδομένων καθώς και από την προϋπάρχουσα βιβλιογραφία σχετική με το αντικείμενο.

»Η επισκόπηση αυτών των δεδομένων βασίζεται στα αποτελέσματα του “Αρχαιολογικού Πρόγραμματος Σεράγλιου, Ελεώνα και Λαγκάδας” (SELAP), μία έρευνα που γίνεται με τη διεύθυνση του ομιλούντος υπό την αιγίδα της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών. Οι ερμηνείες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή καθώς βασίζονται σε παλαιές ανασκαφές του Luigi Morricone που έγιναν μεταξύ των ετών 1935 και 1946. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι ο ποσοτικός και ποιοτικός αντίκτυπος των διαδικασιών του εκμινωισμού και του εκμυκηναϊσμού στην Κω ήταν διαφορετικός. Ο εκμινωισμός ήταν ένα σχετικά σύντομο φαινόμενο που χαρακτηριζόταν από ένα μεγάλο βαθμό υβριδισμού και ιδεολογικών ανταλλαγών με τις προϋπάρχουσες ντόπιες παραδόσεις. Αντίθετα, ο εκμυκηναϊσμός ήταν μία πιο μακροχρόνια διαδικασία με μεγαλύτερο βαθμό πολιτισμικής διάχυσης καθώς περιελάμβανε την υιοθέτηση σημαντικών πολιτισμικών στοιχείων, όπως τυπικές μυκηναϊκές τελετουργίες, ταφικά έθιμα και θρησκευτικές αντιλήψεις».

Το σεμινάριο θα γίνει στα αγγλικά.